Đá gà Thomo Campuchia CPC4 phát lại ngày 11-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:58
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:29
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:45
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:31
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:43
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:49
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:28
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC4