Đá gà Thomo Campuchia CPC4 phát lại ngày 08-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:25
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:50
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:06:26
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:19:44
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:19
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:27
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC4