Đá gà cựa dao Philippines PO1 phát lại ngày 10-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu PO1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu PO1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu PO1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu PO1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu PO1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu PO1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu PO1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu PO1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu PO1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu PO1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu PO1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu PO1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu PO1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu PO1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu PO1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu PO1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu PO1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu PO1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu PO1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu PO1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu PO1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu PO1