Đá gà Thomo Campuchia CPC3 phát lại ngày 20-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:09:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:15:05
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:31
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:48
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:27
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:53
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:23
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:58
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:47
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:37
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC3