Đá gà Thomo Campuchia CPC3 phát lại ngày 10-07-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:17
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:25
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:11
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:30
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:25
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:27
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC3