Đá gà cựa dao Philippines PO1 phát lại ngày 09-07-2024

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu TH7C