Đá gà Thomo Campuchia CPC2 phát lại ngày 27-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:37
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:15
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:16:37
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:51
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC2