Đá gà cựa dao Philippines PO1 phát lại ngày 28-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu PO1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu PO1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu PO1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu PO1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu PO1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu PO1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu PO1