Đá gà Thomo Campuchia CPC1 phát lại ngày 11-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:37
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:58
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:23
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:13
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:02
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:20
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:27
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:17
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:14
Trường đấu CPC1