Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 22-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:03
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:02
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:10
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:04
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:54
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:51
Trường đấu TH7C