Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 20-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:49
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:20:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:40
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7C