Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 07-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:40
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:59
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:42
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:17
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:12
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:51
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:46
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:53
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:46
Trường đấu TH7C