Đá gà cựa dao Philippines PO1 phát lại ngày 08-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu PO1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu PO1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu PO1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu PO1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu PO1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu PO1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu PO1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu PO1