Đá gà cựa dao Thái Lan TH7A phát lại ngày 23-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:42
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:32
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:30
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:59
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:15:03
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:01
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:41
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:39
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7A