Đá gà cựa dao Philippines PO1 phát lại ngày 24-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:56
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu PO1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu PO1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu PO1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu PO1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu PO1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu PO1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu PO1