Đá gà cựa dao Thái Lan TH7A phát lại ngày 20-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:13
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:02
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:16:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:27
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:15
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:16
Trường đấu TH7A