Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 19-06-2024

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:16:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:27
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:15
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:16
Trường đấu TH7A