Đá gà cựa dao Philippines PO3 phát lại ngày 07-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu PO3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu PO3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu PO3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu PO3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu PO3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu PO3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu PO3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu PO3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu PO3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu PO3