Đá gà cựa dao Philippines PO1 phát lại ngày 08-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:32
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu PO1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:16
Trường đấu PO1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu PO1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu PO1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu PO1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu PO1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu PO1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu PO1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu PO1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu PO1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu PO1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu PO1