Đá gà cựa dao Philippines NN1 phát lại ngày 23-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:19
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:36
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:13
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:43
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:57
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu NN1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu NN1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu NN1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu NN1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu NN1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu NN1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:42
Trường đấu NN1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu NN1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu NN1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu NN1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu NN1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu NN1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu NN1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu NN1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu NN1

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu NN1