Đá gà Thomo Campuchia CPC4 phát lại ngày 28-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:44
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:37
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:49
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:30
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:50
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:10
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:36
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:03
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:42
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC4