Đá gà Thomo Campuchia CPC4 phát lại ngày 26-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:18:42
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:13
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:26
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:06
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:17
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:58
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:35
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:45
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:14:33
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:22
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:28
Trường đấu CPC4