Đá gà Thomo Campuchia CPC4 phát lại ngày 25-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:57
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:16
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:29
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:38
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:44
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:43
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu CPC4