Đá gà Thomo Campuchia CPC4 phát lại ngày 24-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:35
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:14:45
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:10
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:11
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:45
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:34
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:08
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC4