Đá gà Thomo Campuchia CPC4 phát lại ngày 16-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:18
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:52
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:27
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:10
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:48
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:00
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC4