Đá gà Thomo Campuchia CPC4 phát lại ngày 16-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:31
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:46
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:29
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:07
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:05
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC4