Đá gà Thomo Campuchia CPC4 phát lại ngày 15-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:12
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:20
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:56
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:59
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:10
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:53
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu CPC4