Đá gà Thomo Campuchia CPC4 phát lại ngày 05-05-2024

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:23
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:06
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:16:45
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:45
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:31
Trường đấu TH7C