Đá gà Thomo Campuchia CPC3 phát lại ngày 29-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:27
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:18
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:34
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:38
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:10:50
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:17:05
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:22
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:46
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3