Đá gà Thomo Campuchia CPC3 phát lại ngày 28-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:58
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:01
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:12
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:10
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:59
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:02
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:54
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:33
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:17:10
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:31
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:20
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC3