Đá gà Thomo Campuchia CPC3 phát lại ngày 25-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:43
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:58
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:42
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:59
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:56
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:41
Trường đấu CPC3