Đá gà Thomo Campuchia CPC3 phát lại ngày 21-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:56
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:27
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:41
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:17
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:47
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:51
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:53
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:36
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:20:10
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC3