Đá gà Thomo Campuchia CPC3 phát lại ngày 12-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:32
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:39
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:01
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:32
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:44
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:15
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:58
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC3