Đá gà Thomo Campuchia CPC3 phát lại ngày 10-06-2024

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu TH7A