Đá gà Thomo Campuchia CPC3 phát lại ngày 04-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:18
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:48
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:15
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:31
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:48
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:55
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:48
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:02
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:55
Trường đấu CPC3