Đá gà Thomo Campuchia CPC2 phát lại ngày 29-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:01
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:01
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:03
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:40
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC2