Đá gà Thomo Campuchia CPC2 phát lại ngày 16-06-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:46
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:50
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:03
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:09
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:32
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:24
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:21
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:10
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:05
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:49
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:11:50
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:27
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC2