Đá gà Thomo Campuchia CPC2 phát lại ngày 10-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:16
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:56
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:16:05
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:12
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:41
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:20
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:38
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:00
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:16:06
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:25
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu CPC2