Đá gà Thomo Campuchia CPC1 phát lại ngày 26-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:40
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:19
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:47
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:01
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:49
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:18
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:17
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:16:03
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:30
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:08
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC1