Đá gà Thomo Campuchia CPC1 phát lại ngày 16-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:11
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:15
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:42
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:52
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:59
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC1