Đá gà Thomo Campuchia CPC1 phát lại ngày 06-04-2024

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:27
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC4