Đá gà Thomo Campuchia CPC1 phát lại ngày 04-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:11
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:46
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:10:31
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:13
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:10:34
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:00
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:51
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:08
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC1