Đá gà Thomo Campuchia CPC1 phát lại ngày 02-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:14:49
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:53
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:07:27
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:03
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:40
Trường đấu TH7B