Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 30-06-2024

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu PO1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu PO1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu PO1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu PO1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu PO1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu PO1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu PO1