Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 26-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:04
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:43
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:54
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu TH7C