Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 25-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:15:01
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:57
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:45
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:49
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:06
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:46
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:17:11
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:06
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:56
Trường đấu TH7C