Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 21-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:37
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:40
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:57
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 25

Chi Tết
Wala vs Meron MERON thắng
Thời lượng 00:07:15
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:13
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:08
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 35

Chi Tết
Wala vs Meron WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:49
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 42

Chi Tết
Wala vs Meron WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 45

Chi Tết
Wala vs Meron MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7C