Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 15-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:19:14
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:57
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:48
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:53
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7C