Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 14-05-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:04
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:57
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:46
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu TH7C