Đá gà cựa dao Thái Lan TH7C phát lại ngày 13-04-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:38
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:38
Trường đấu TH7C